สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้า

หลายๆ คนที่อยากจะขับรถยนต์ที่มีวางขายอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ไม่มีการวางขายที่ไทย ซึ่งคุณอาจไม่เคยทราบขั้นตอนต่างๆ ในการนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย เราจึงได้นำข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอให้คุณได้ทราบกัน กับ สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้า

สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้า

           นอกจากรู้จักกับรถสปอร์ตญี่ปุ่นแห่งยุค ’90 ในการนำเข้ารถยนต์ส่วนตัวจากต่างประเทศนั้น มีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร แต่เพื่อเป็นการทำให้ถูกกฎหมาย และนำมาขับขี่ในประเทศไทยได้อย่างสบายใจนั้น ก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง โดยวันนี้เราจะมานำเสนอขั้นตอนในการนำเข้ารถยนต์ส่วนตัวที่ไม่ใช่รูปแบบตัวแทนจำหน่ายนำเข้าให้ทุกคนได้ทราบกัน รถยนต์นำเข้าส่วนตัวจากต่างประเทศนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ใช้แล้วและต้องการซื้อเพื่อนำเข้ามาใช้งานในประเทศ  และรถยนต์ส่วนตัวที่ใช้และครอบครองในขณะที่อยู่ต่างประเทศ

รถยนต์นำเข้าส่วนตัว

                รถยนต์ส่วนตัวใช้แล้ว ซึ่งจะอธิบายง่ายๆ ก็คือรถยนต์มือสองที่ถูกขายทอดตลาดในต่างประเทศ แต่มีผู้ซื้อที่ไทยประสงค์จะซื้อและนำเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งรถยนต์ประเภทดังกล่าวนี้ถูกห้ามในการซื้อเพื่อนำเข้ามาใช้งานในประเทศ เว้นแต่เป็นรถยนต์ที่ซื้อและใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 6 เดือน ในขณะที่อยู่ต่างประเทศ พร้อมทั้งต้องเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ปี 6 เดือน จึงจะสามารถนำเข้ารถยนต์มือสองเข้ามาในประเทศได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับรถยนต์ส่วนตัวที่ใช้และครอบครองในขณะที่อยู่ต่างประเทศ ต้องมีการถือครองเป็นเอกสารสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 6 เดือน และอาศัยอยู่ต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น รวมไปถึงสภาพรถต้องเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น

สำหรับรถยนต์ส่วนตัว

เกณฑ์การขออนุญาตนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศมีดังนี้

กรณีของคนไทย

-สามารถนำเข้ามาได้คนละ 1 คันเท่านั้น

-ต้องอาศัยอยู่ต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ปี 6 เดือน

-ต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ปี 6 เดือน

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศที่ใช้รถ หรือใบขับขี่รถยนต์นานาชาติ ในขณะที่ได้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ

-ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน รถยนต์ที่นำเข้าในระยะเวลา 3 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ตกทอดทางมรดกเท่านั้น

กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ

                -สามารถนำเข้ามาได้คนละ 1 คันเท่านั้น

-ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปี และจะต้องได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

-ในกรณีเป็นชาวต่างชาติที่เกษียณอายุหรือมีคู่สมรสเป็นคนไทย และต้องการมาอาศัยในประเทศ ก็สามารถนำเข้าได้เช่นเดียวกัน

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศที่ใช้รถ หรือใบขับขี่รถยนต์นานาชาติ ในขณะที่ได้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ

-ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน รถยนต์ที่นำเข้าในระยะเวลา 3 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ตกทอดทางมรดกเท่านั้น

                ให้ทุกคนที่ต้องการนำเข้ารถยนต์ส่วนตัว ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อมูลด้านบนนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ หากพบว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติเบื้องต้นนี้ ก็ทำการเตรียมเอกสารสำคัญ และทำสำเนาให้พร้อม เพื่อยื่นประกอบในการพิจารณาการนำเข้ารถยนต์ กับกระทรวงพาณิชย์ แล้วถ้าหากทางกระทรวงพาณิชย์และกรมศุลอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการนำรถไปจดทะเบียนนำเข้ากับกรมเจ้าท่าต่อได้เลย

                ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้ามาในไทยหลังาจากที่ได้รับใบรับรองจากกรมศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าไปจดทะเบียนรถยนต์นำเข้าตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทยต่อ ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

จดทะเบียนรถยนต์

                ขั้นตอนแรกจะเป็นการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ดังนี้

                -ใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32)

-สำเนาใบขนส่งสินค้าขาเข้า ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรขาเข้า และบัญชีแสดงรายการสินค้า

-หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมาย หลักฐานเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหากเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับตราประทับ (ถ้ามี)

-หนังสือเดินทาง โดยได้รับการตรวจลงตราวีซ่าแบบถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีชาวต่างชาติ)

-หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานทูต สถานกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยราชการหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือหนังสือรับรองการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนรถยนต์นำเข้า

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนรถยนต์นำเข้า จะมีขั้นตอนดังนี้

-สำหรับการขอจดทะเบียนรถยนต์นำเข้าเพื่อใช้งาน มีขั้นตอนการขอจดทะเบียนดังนี้

-เดินทางไปขอจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

-ยื่นคำขอจดทะเบียนรถพร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐาน ยื่นขอตัดบัญชีรถ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์

-ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีที่งานทะเบียนรถ

-รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียน เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งเฉลี่ยในการทำการจดทะเบียน มักใช้เวลาไม่นาน ไม่เกินไปกว่า 3 ชม. โดยรถที่จดทะเบียนเจ้าของรถต้องมีภูมิลำเนาชัดเจน แต่ถ้าหากไม่มีภูมิลำเนาก็ทำการแจ้งจังหวัดที่จะเลือกใช้งานรถ และอีกอย่างสำหรับใครที่ส่งตัวแทนไปทำการ ควรทำหนังสือมอบอำนาจอย่างชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน แล้วเซ็นกำกับว่าใช้ในการจดทะเบียนรถนำเข้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการถูกนำเอกสารไปปลอมแปลงเป็นอย่างอื่น

และสำหรับขั้นตอนที่เราได้เอามานำเสนอใน สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้า ก็มีเพียงเท่านี้ ซึ่งเราเองก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ กับคนที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลอยู่ได้เป็นอย่างดี นอกจากรถแล้วคุณสามารถเข้าไปติดตาม แนะนำ 5 หนังไซไฟ โคตรดีที่ไม่ควรพลาดบน Netflix ที่จะเป็นบทความดีๆมาแนะนำเอาใจคนรักรถที่ชอบการดูหนัง